Acer Thin & Light-Make your own sense [Switch7]

ชีวิตเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียว ลองทำในสิ่งที่รัก เติมเต็มชีวิตในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณอาจค้นพบตัวตนอีกด้านที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ #AcerThailand #Switch7 #MakeYourOwnSense #DiscoverTheRealYou