“เอเซอร์” รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี
The Most Powerful Brand of Thailand 2022
ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังติดต่อกันเป็นปีที่ 6


25 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ในหมวดผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก/แล็ปท็อป ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เอเซอร์ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 แบรนด์ทรงพลัง ในหมวดผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก/แล็ปท็อป ที่เอเซอร์ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัลนี้ เป็นรางวัลที่ให้กำลังใจแก่เอเซอร์ และตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand เป็นรางวัลจากการศึกษาวิจัยโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามมากกว่า 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรผู้บริโภคชาวไทยอายุระหว่าง 18-60 ปี ครอบคลุมในทุกส่วนของประเทศในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ มีการกระจายโควตาการเก็บข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศและช่วงวัยให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ นับเป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการวัดพลังความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มีความครบถ้วนทุกมิติ มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง