Acer Acer
Acer

NEWS & PROMOTION

รับฟรี ประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท* และประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท* จาก กรุงเทพประกันภัย

เมื่อซื้อสินค้า Acer, Predator, ConcepD, Aopen ที่มี มูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป หรือ สินค้า acerpure ที่ Acer Store https://store.acer.com/th-th/

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ประกันภัยโควิค คัฟเวอร์ จาก กรุงเทพประกันภัย

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acer, Predator, ConceptD, Aopen ที่มีมูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป หรือ สินค้า acerpure ผ่านทาง Acer Store   https://store.acer.com/th-th/ เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองภายใน 10 วันทำการ
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564
 • ขั้นตอนที่ 1.ลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่นที่ได้รับสิทธิ์ ฟรีประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ จะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand
 • ขั้นตอนที่ 2.หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ฟรีประกันภัยโควิด คัฟเวอร์  ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand กลับไปอีกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฯ จะต้องทำการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 5 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • การรับประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ สงวนสิทธิ์ สินค้า 1 เครื่องต่อ 1 สิทธิ์
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ฯ จะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ฯ จะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • วันคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ ที่ลูกค้ายืนยันสิทธิ์กลับมา จาก Link ที่ได้รับจากทาง บ.เอเซอร์ ผ่านทางกล่องข้อความใน Facebook (Direct Message) และ จะได้รับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้  ภายใน 15 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้รับสิทธิ์เอาประกันภัยต้องมีอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 100 ปี
 • ผู้รับสิทธิ์เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้รับสิทธิ์เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันภัยดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อยกเว้น

 • ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 • ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นทายาทตามกฎหมายเท่านั้น เช่น สามี-ภรรยา ,ผู้สืบสันดาน(บุตร)  ,บิดา-มารดา ,พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ,ปู่ ย่า ตา ยาย ,ลุง ป้า น้า อา (ตามลำดับขั้น)
 • สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ บ.กรุงเทพประกันภัย

          –   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ติดต่อ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 02-285-8888 ต่อ 7927 ,7931 ,7932 ,7936

          –   สอบถามการชดใช้ค่าสินไหม ติดต่อ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 02-285-8888 กด 3 แล้ว กด 3

หรือทาง อีเมล

[email protected], [email protected]

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล [email protected] และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์