ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัลกิจกรรม “ Acer Survey ”

 • ขอสงวนสิทธิ์นี้สำหรับบุคคลที่ลงทะเบียนและร่วมสนุกผ่านทาง Facebook เท่านั้น
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. – 31 ก.ค.61
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 14 วัน หลังจากประกาศผลและตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วน และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ใบเปย์อิน พร้อมเซ็นต์ใบสำคัญรับ
 • สถานที่รับรางวัล: อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 33 (Emquartier)
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
 • หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลมูลค่าสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 2 ส.ค.61 สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 493/7-85 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/AcerThailand วันที่ 3 ส.ค.61
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์