เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดา ถือสัญชาติไทย นิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการได้ ต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ และผู้โชคดีต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนมารับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่ 493/7-8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และนำเอกสารยืนยันการรับของรางวัล ได้แก่
  1.1) นำสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีตรงกับชิ้นส่วนที่ได้รับรางวัล ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ในการจับรางวัล
  1.2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ในการจับรางวัล กรณีหากเป็นชาวต่างชาติ สามารถแสดงหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ฉบับ
  1.3) ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัล
  1.4) ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้านฉบับจริง มาแสดง และ สำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ)โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองและนำส่งหลักฐานตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดระยะเวลายืนยันตนเองและของรางวัล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  1. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ และรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  2. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ภาพที่นำไปประชาสัมพันธ์สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
  4. ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี ต้องมีรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ต้องมีการระบุเลขที่ใบเสร็จหรือปรากฏเลขที่คำซื้อออนไลน์ชัดเจน ไม่ใช่ใบเสร็จที่ร้านค้าเขียนขึ้นเองด้วยลายมือ รวมถึงบนใบเสร็จต้องมีการระบุวันที่ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีพบว่าใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  5. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี 1 ใบ สามารถใช้ลงทะเบียนร่วมสนุกได้เพียง 1 ใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถส่งซ้ำได้อีก หากพบว่ามีการส่งรูปถ่ายใบเสร็จซ้ำ บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์ตามข้อมูลเฉพาะในวันที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องมาในครั้งแรกเท่านั้น
  6. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคนแล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันและใส่กล่องใส เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ
  8. กรณีทางบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
  9. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ โรคติดต่อร้ายแรง สงคราม หรืออื่นใด
  10. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้
  11. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  12. ใบอนุญาตจับฉลากชิงโชคเลขที่ 242/2565 ออก ณ ที่ว่าการอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมลath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้ามีจำหน่ายที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ Acer Online Store https://store.acer.com/th-th/