Acer Acer
Acer

NEWS & PROMOTION

JUST FOR YOU : SEASON of SMILE

Season of Smile ยิ้มรับความสุข
รับ Cashback สูงสุด 2,000 บาท

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Acer หรือ Predator ที่ร่วมรายการ และลงทะเบียนผ่านเฟซบุ๊กเพจ Acer Thailand
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564

สินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่

>>Cash back 2,000 บาท

ProductModelPart No.
NB Thin & LightSF314-42-R0NDNX.HSEST.004
NB Thin & LightSF514-54GT-52TSNX.HU4ST.001
NB GamingAN515-55-52HQNH.Q7NST.005
NB GamingAN515-55-517NNH.Q7QST.001
Desktop GamingN50-110-R53616GMGi/T00DDG.E1FST.00D

>>Cash back 1,000 บาท

ProductModelPart No.
NB TraditionalA314-22-R1NYNX.HVWST.001
NB TraditionalA314-22-R28HNX.HVWST.007
NB TraditionalA314-22-R3Z9NX.HVVST.007
DesktopTC-895-1014G1T00Mi/T007DT.BETST.007
DesktopTC-895-1048G1T00MGi/T005DT.BETST.005
AIOC22-320-A94G1T21Mi/T001DQ.BBHST.001
AIOC24-960-1028G1T24Mi/T002DQ.BD7ST.002
LCD GamingVG271 PbmiipxUM.HV1ST.P01
ProjectorX1227iMR.JS611.006
VRAH501SVP.R0AST.001

>>Cash back 500 บาท

ProductModelPart No.
LCD GamingVG240Y bmiix (IPS)UM.QV0ST.001
Gaming GearCestus 350GP.MCE11.00Q
Gaming GearGalea 350NP.HDS11.00C
Gaming GearLK-23411T.18674.016

ของรางวัล

  • Cash back มูลค่า 2,000 บาท, 1,000 บาท และ 500 บาท

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับ Cash Back

· สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองภายในระยะเวลากิจกรรม
· ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564
· ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acer, Predator รุ่นที่ระบุจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand
· ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ Cash back รุ่นที่ร่วมรายการแล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand กลับไปอีกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันเท่านั้น
· เอกสารที่ใช้ยืนยันสิทธิ์Cash back สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชี จะต้องตรงกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนสินค้า
· กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับ Cash back แทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้า Acer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
· หากผู้โชคดีไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับ Cash back คืน
· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยที่ถือบัตรประชาชนไทยและบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
· ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 1วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
· ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
· ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
· หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
· ผู้โชคดีจะได้รับเงินสดคืน ภายใน 20 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
· เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
· พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
· คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
· เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์